Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044993


 strona główna
Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych

>> Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych 
Laboratorium 1a i 1b 

Nr ćw. Tytuł ćwiczenia
1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego.
2 Wyznaczanie momentów bezwładności ciał sztywnych.
3 Badanie drgań tłumionych wahadła torsyjnego.
4 Wyznaczanie modułu Younga metodą rozciągania drutu i strzałki ugięcia pręta.
5 Wyznaczanie modułu sztywności G metodą dynamiczną.
6 Wyznaczanie gęstości i ciężaru właściwego ciał.
7 Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy.
8 Wyznaczanie napięcia powierzchniowego oraz badanie zależności napięcia powierzchniowego od temperatury.
9 Wyznaczanie ciepła właściwego.
10 Transport i wymiana ciepła.
11 Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego wodoru i miedzi.
12 Pomiar oporu elektrycznego i wyznaczenie oporu właściwego metali.
13 Badanie zależności oporu elektrycznego metali i półprzewodników od temperatury.
14 Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej.
15 Badanie własności elektrycznych rozcieńczonych roztworów silnych elektrolitów.
16 Wyznaczanie naprężeń za pomocą tensometru oporowego.
17 Badanie pola magnetycznego przy użyciu hallotronu.
18 Badanie rezonansu w obwodzie RLC.
19 Sporządzanie charakterystyk tranzystora.
20 Oscyloskop katodowy.
21 Zastosowanie fotokomórki do pomiarów fotometrycznych.
22 Zastosowanie fotoogniwa do pomiarów fotometrycznych.
23 Wyznaczanie stałej Plancka.
24 Analiza spektralna gazów.
25 Mikroskop.
26 Polaryzacja liniowa i kołowa światła.
27 Dyfrakcja i interferencja na szczelinach światła lasera.
28 Wyznaczanie długości fal świetlnych przy użyciu siatki Dyfrakcyjnej.
29 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.
30 Pomiar współczynnika absorpcji promieniowania ß-.
31 Tarcie wewnętrzne ciał stałych.
32 Gaz klockowy.
33 Wyznaczenie ładunku właściwego (e/m) elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.
34 Doświadczenie Francka-Hertza: a) z użyciem lampy rtęciowej
b) z użyciem lampy neonowej.
35 Dyfrakcja elektronów.
36 Badanie rozkładu energetycznego promieni ß- za pomocą analizatora jednokanałowego.
37 Badanie własności fizycznych dielektryków.
38 Badanie absorpcji rezonansowej światła w dielektrykach w zakresie widma widzialnego.
39 Badanie własności ferroelektrycznych.
40 Badanie zależności namagnesowania ferromagnetyka od natężenia pola magnetycznego na podstawie pomiaru pętli histerezy magnetycznej.
41 Wyznaczanie przerwy energetycznej i innych parametrów złącza p-n dla Si i Ge.

 

 administrator portalu

 C Design MK