Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044993


 strona główna
Witamy na stronach Instytuty Fizyki Politechniki Krakowskiej

>> Regulamin Pracowni Fizycznej I

REGULAMIN. Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – laboratorium z fizyki
 1. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki to jedna z form zajęć z przedmiotu (modułu) fizyka. Zatem zaliczenie tych zajęć jest warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z całości przedmiotu (modułu) fizyka.

 2. Celem zajęć laboratoryjnych z fizyki jest kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową, rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej z fizyki w praktyce oraz wzmacnianie wiedzy technicznej przyszłych inżynierów.

 3. W czasie zajęć laboratoryjnych, z uwagi na ich specyfikę, należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP Laboratorium Fizycznego, w którym te zajęcia są prowadzone – patrz ZASADY BHP. W szczególności należy pamiętać o wyłączeniu aparatury laboratoryjnej i uporządkowaniu stanowiska po zakończeniu zajęć.

 4. W trakcie zajęć, studenci w zespołach wykonują cykl ćwiczeń laboratoryjnych, określonych odrębnym harmonogramem, właściwym dla ich kierunku i specjalności studiów – patrz HARMONOGRAM.

 5. Każde ćwiczenie laboratoryjne przewidziane HARMONOGRAMEM, studenci powinni poprzedzić gruntownym przygotowaniem teoretycznym. Studenci mają do dyspozycji materiały dydaktyczne: opisy i instrukcje do danego ćwiczenia, e-kursy na platformie elf2.pk.edu.pl, wykaz pytań i zagadnień do testu wstępnego, przykładowe pytania kontrolne, wzory tabel pomiarowych oraz inne materiały wspomagające przygotowanie, wykonanie oraz opracowanie ćwiczenia.

 6. Zaliczenie danego ćwiczenia odbywa się na podstawie kompletnego pisemnego sprawozdania z jego wykonania, przygotowanego według wytycznych, określonych w materiałach dydaktycznych.

  1. Każda studentka lub student z zespołu przedstawia do oceny osobie prowadzącej własne, samodzielnie opracowane sprawozdanie. Do sprawozdania należy dołączyć kopię notatek laboratoryjnych z oryginalnymi wynikami pomiarowymi, parafowanymi przez osobę prowadzącą.

  2. Zaleca się przygotowanie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia i przedłożenie go do oceny jeszcze w trakcie zajęć, podczas których były przeprowadzone pomiary. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, kompletne sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia należy przedłożyć na następnych zajęciach laboratoryjnych. W czasie zaliczania ćwiczenia laboratoryjnego zadawane są pytania kontrolne testujące zakres nabytej wiedzy, umiejętności i  osiągnięte efekty kształcenia.

  3. Kompletne sprawozdanie zawiera część teoretyczną, która może mieć formę testu samodzielnie i  indywidualnie pisanego przez studentów na początku zajęć z danego ćwiczenia oraz część praktyczną, obejmującą wykonanie pomiarów oraz ich opracowanie i podsumowanie. W części praktycznej studenci z zespołu współpracują ze sobą i ewentualnie dyskutują bieżące problemy z osobą prowadzącą to ćwiczenie.

  4. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i nieuczciwości, takie jak: fałszowanie wyników pomiarowych, przedstawianie do oceny cudzych sprawozdań lub wyników pomiarowych innych zespołów jako własnych, są niedopuszczalne i w konsekwencji powodują dyskwalifikację takich sprawozdań.

  5. Punktacja za ćwiczenie uwzględnia przygotowanie, przebieg i opracowanie danego ćwiczenia oraz odpowiedzi na pytania kontrolne. Punktacja ta może być z zakresu od 0,0 do 5,0.

 7. Studenci mogą przystąpić do wykonania ćwiczenia tylko wtedy, gdy pozytywnie zaliczą część teoretyczną ćwiczenia. W przeciwnym razie uzyskują zero punktów za dane ćwiczenie. Zero punktów uzyskuje się także w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Jedno ćwiczenie z punktacją 2,0 lub niższą można powtórzyć w innym, dodatkowo ustalonym terminie. Osoba posiadająca usprawiedliwioną nieobecność ma obowiązek odrobić zajęcia laboratoryjne w terminie uzgodnionym z prowadzącym (opiekunem) grupy, w której będzie odrabiać to ćwiczenie.

 8. Punkty z poszczególnych ćwiczeń są nanoszone przez prowadzących w tabelach ocen, umieszczonych na teczkach laboratoryjnych. Teczki laboratoryjne, zawierające ocenione sprawozdania, pozostają w Laboratorium.

 9. Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną z liczby punktów uzyskanych dla poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Tylko jedno ćwiczenie spośród cyklu pięciu ćwiczeń laboratoryjnych może mieć notę niższą niż 3,0. Wtedy skala ocen jest następująca:

Średnia z zakresu:

2,95 – 3,25

3,26 – 3,75

3,76 – 4,20

4,21 – 4,50

4,51 – 5,00

Ocena :

3,0 (dst)

3,5 (ddb)

4,0 (db)

4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

 1. W przypadkach szczególnych, nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje osoba prowadząca-opiekun zajęć laboratoryjnych lub wykładowca przedmiotu (modułu) fizyka.

 

 

 

 administrator portalu

 C Design MK